Mångfald och jämställdhet

Ett företag med mångfald och jämställdhet är ett välmående företag. Det föder inte bara innovation och kreativitet, det skapar också ett bra arbetsklimat och en dynamisk och inkluderande kultur. I dagens konkurrensintensiva marknad är det en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Diversifierade arbetsgrupper är mer produktiva och välmående. Forskning visar att företag med fler kvinnor i ledningen har bättre resultat och högre tillväxt. (1)

Företag med en balanserad personalgrupp, med medarbetare med olika bakgrund, kön och ålder har ofta en bättre förståelse för konsumenten och världen utanför företaget. I vårt fall handlar det om en koppling till våra användare, med kvinnor och män i olika åldrar och från olika bakgrunder. Idag har vi medarbetare från 45 olika nationer. Vi arbetar aktivt för att iZettle ska vara en jämställd och diversifierad organisation. Detta arbete börjar redan i hur vi marknadsför oss som arbetsgivare och organisation och fortsätter i hur vi arbetar med vår talangförsörjning. För att få en balanserad arbetsgrupp strävar vi efter att ha minst hälften kvinnliga sökande till alla våra vakanser. För att undvika bias i intervjusituationen strävar vi också efter att alltid ha minst en kvinnlig rekryterare närvarande. Idag har vi fler män än kvinnor (66 procent respektive 34 procent) bland våra medarbetare i företaget och vi är väl medvetna om denna obalans. I ledningsgruppen och styrelsen är andelen kvinnor idag något lägre men bara det senaste året har vi rekryterat tre kvinnor till ledningsgruppen och tillsatt ytterligare en kvinnlig styrelseledamot.

Vi ser utmaningar i en så mansdominerad bransch och vi arbetar aktivt och strukturerat med att förbättra fördelningen mellan män och kvinnor. Till exempel har vi under en längre tid stöttat initiativ för att få in fler kvinnor i teknikbranschen. Ett exempel på ett sådant initiativ är Tjejer Kodar som skapades ur behovet av fler kvinnliga utvecklare.

”Ett företag med mångfald är ett välmående företag.”

Vi har en Equality Policy (jämställdhetspolicy) som syftar till att kommunicera hur iZettle arbetar för att främja lika möjligheter för alla oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, tro och ålder. Denna policy får samtliga medarbetare på företaget information om och ska följa. Vi arbetar löpande med att förebygga diskriminering och trakasserier. Alla anmälningar tas på största allvar, utreds och behandlas anonymt.